Nieuwsbrief IKB Kip - Nr. 15 - 2018

November 2018

Nr. 15 - 2018

Versterking governance IKB Kip

Leden Raad van Beheer IKB Kip benoemd
Op 20 november jl. heeft het bestuur van de stichting PLUIMNED met onmiddellijke ingang de heren Jan van Beurden, Charles den Hoed en Jan Wolleswinkel benoemd tot lid van de Raad van Beheer IKB Kip. Deze benoeming is voor een termijn van 3 jaar.
Met het benoemen van de drie leden voor deze onafhankelijke Raad van Beheer is invulling gegeven aan de wens vanuit de pluimveevleessector tot versterking van de governance bij IKB Kip.

De Raad van Beheer IKB Kip bestaat uit drie leden zonder directe binding met de pluimveevleessector. De leden beschikken over juridische expertise, kennis van de sector en deskundigheid op het gebied van certificering en kwaliteitsbeheer. De Raad van Beheer besluit over wijzigingen in IKB Kip. Tot nu toe werden deze besluiten genomen door het bestuur van schema-eigenaar PLUIMNED.

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip, waarin alle sectorpartijen zijn vertegenwoordigd, geeft adviezen en doet voorstellen over wijzigingen binnen IKB Kip. De Raad van Beheer stelt deze adviezen / voorstellen vast. Dit doet zij na een marginale toetsing op kwaliteit, juridische houdbaarheid en uitvoerbaarheid van het advies. Ook toetst de Raad of de voorstellen passen binnen de doelstellingen van IKB Kip. Tenslotte houdt de Raad toezicht op de operationaliteit van IKB Kip. Dit betreft onder andere het toetsen of de doelstellingen van IKB Kip behaald worden.

De heren Van Beurden, Den Hoed en Wolleswinkel zijn eveneens benoemd tot lid van de Raad van Beheer van IKB Ei, die onlangs is ingesteld om de governance bij IKB Ei te versterken.

Benoeming voorzitter CCvD IKB Kip
Op 20 november heeft het bestuur van de stichting PLUIMNED de heer Adam Sneep benoemd als onafhankelijk voorzitter van het CCvD IKB Kip. Het CCvD heeft een belangrijke rol bij de invulling van IKB Kip en het opstellen van de voorschriften. De heer Sneep is eveneens benoemd als onafhankelijk voorzitter van het CCvD IKB Ei.

Versterking certificatieschema’s IKB
IKB Ei, IKB Kip en IKB PSB hebben besloten hun certificatieschema op diverse punten verder te versterken. De focus komt nog meer op voedselveiligheid te liggen. Belangrijke stappen zijn onder meer borging van inkomende stromen die gebruikt worden op het pluimveebedrijf, versterking van de governance en de introductie van het Meldpunt IKB, waar iedereen signalen of vermoedens van onregelmatigheden kan melden.