Nieuwsbrief IKB Kip - Nr. 11 - 2018

Hierbij willen wij u informeren over de volgende punten:

  • Veelvoorkomende afwijkingen binnen IKB Kip
  • Pluimveehouder aanwezig bij laden van dieren
  • Is uw ingeschakelde pluimveeservicebedrijf IKB erkend?
  • Controleren van biociden en diergeneesmiddelen
  • Hoe kunt u een melding doen bij Meldpunt IKB?

Veelvoorkomende afwijkingen binnen IKB Kip
Uit overleg met de CI’s (Kiwa Verin en Vinçotte ISACert) is een top 3 naar voren gekomen van veel voorkomende afwijkingen tijdens IKB Kip controles. Dit betreffen punten uit IKB Kip bijlage 1.2A (voorschriften voor alle pluimveehouders). Door extra aandacht te besteden aan deze punten zal het aantal tekortkomingen tijdens IKB Kip controles dalen. Als er geen tekortkomingen geregistreerd worden tijdens de IKB Kip controles, zal er ook geen herstel nodig zijn, wat weer positief is voor u als deelnemer.
Hierbij de top 3:
1. De pluimveehouder vult ten minste iedere 12 maanden de hygiënescan in (Voorschrift J20);
2. De pluimveehouder heeft een bedrijfsgezondheidsplan (BGP) dat maximaal 12 maanden oud is (Voorschrift H06);
3. De pluimveehouder heeft een bedrijfsbehandelplan (BBP) dat maximaal 12 maanden oud is (Voorschrift H07);

Ieder jaar dient de hygiënescan ingevuld te worden door de pluimveehouder. De handleiding vindt u hier, in het bestandenblok van de bedrijfshygiëne pagina. Het jaarlijks evalueren en actualiseren van de BGP en BBP is niet alleen een eis vanuit IKB Kip, maar wordt ook geëist vanuit de wettelijke regeling houders van dieren. Het model BGP / BBP vindt u op hier, onder punt 11.

Pluimveehouder aanwezig bij laden van dieren
In de voorschriften van IKB Kip en IKB Ei is opgenomen dat de hoofdverantwoordelijke van het bedrijf (pluimveehouder/bedrijfsleider) aanwezig is bij het laden van de dieren. Dit vanwege meerdere redenen, zoals het toezicht houden op de werkzaamheden, het aanspreekpunt zijn voor vragen vanuit het laadbedrijf en het tekenen van de werkbon. Het is als hoofdverantwoordelijk daarom van belang om aanwezig te zijn tijdens de werkzaamheden van het laadbedrijf, zodat het laden goed verloopt.

Is uw ingeschakelde pluimveeservicebedrijf IKB erkend?
Bij het inschakelen van een pluimveeservicebedrijf (PSB-bedrijf) is het belangrijk dat u nagaat of het bedrijf IKB erkend is. Een bedrijf kan in de tussentijd geschorst zijn of haar werkzaamheden gestopt hebben voor de activiteit waarvoor u het bedrijf wilde inschakelen. Een lijst met IKB erkende PSB-bedrijven kunt u vinden op de website van AVINED onder ‘Erkende deelnemers’. Let op: deze lijst wijzigt minimaal één keer per maand, dus raadpleeg dit register regelmatig. Probeer hierbij extra aandacht te hebben om na te gaan of het bedrijf erkend is voor de activiteit waarvoor u dit bedrijf wilt inschakelen.

Voor meer informatie of vragen over IKB PSB kunt u mailen naar info@ikbpsb.nl of bellen naar 088 998 4340.

Controleren van biociden en diergeneesmiddelen
Aan het gebruik van biociden en diergeneesmiddelen zijn regels verbonden, bijvoorbeeld over de toelating. Indien u twijfels heeft over een toelating, dan kunt u deze altijd controleren.

In de toelatingen databank van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) kunt u controleren of een biocide is toegelaten (klik hier). Biociden zijn chemische of biologische producten die schadelijke of onwenselijke organismen vernietigen, weren, onschadelijk maken of de effecten ervan voorkomen. Als u twijfelt of een middel een biocide is, dan kunt u contact opnemen met het Ctgb via deze link of een kijkje nemen in de Q&A van het Ctgb.

Indien u te maken heeft met een diergeneesmiddel, dan kunt u gebruik maken van de diergeneesmiddelen informatie bank van het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) om te controleren of een diergeneesmiddel is toegelaten (klik hier).

Gebruik biociden en geneesmiddelen altijd volgens het gebruiksvoorschrift, het etiket en/of de bijsluiter. Het niet volgen van deze instructies kan bijvoorbeeld leiden tot het overschrijden van MRLs (maximale residu levels) in producten en een verhoogd risico op resistentie.

Hoe kunt u een melding doen bij Meldpunt IKB?
Het Meldpunt IKB is opgericht om vermoedens van onregelmatigheden te melden. Tijdig signaleren is essentieel om maatregelen te kunnen nemen die voorkomen dat een incident uitgroeit tot een crisis. U kunt via meldpuntikb@avined.nl of via 088 – 998 4390 uw melding doorgeven. Melden via het telefoonnummer kan anoniem. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet openbaar gemaakt. U kunt hier meer informatie terugvinden over het Meldpunt IKB.