Nieuwsbrief IKB Kip - Nr. 1 - 2019

Januari 2019

Nr. 1 - 2019

2019 is begonnen: heeft u al een douche?

Vorig jaar hebben we u geïnformeerd over de aankomende nieuwe hygiënevoorschriften binnen IKB Kip, waaronder het installeren van een douche op uw bedrijf. Hiervoor gelden twee verschillende overgangstermijnen.

1) Pluimveehouders zonder bedrijfsdouche zijn verplicht om op 1 juli 2019 een doorloopdouche op het bedrijf te hebben

2) Pluimveehouders die voor 2019 al een douche hadden zijn verplicht om op 1 juli 2028 een doorloopdouche te hebben

Deze verplichting geldt voor alle pluimveebedrijven: opfok (groot)ouderdierbedrijven, (groot)ouderdierbedrijven en vleeskuikenbedrijven.

Binnenkort wordt de IKB-regeling gewijzigd. Onder andere de voorschriften rondom hygiëne en het hebben van een douche worden dan opgenomen in de nieuwe regeling. Om u de tijd te geven hierop in te kunnen spelen hebben wij u daarom in juli 2018 al een nieuwsbrief gestuurd.

Naar aanleiding hiervan hebben wij van een aantal pluimveehouders de vraag ontvangen wat de beste plek is voor een bedrijfsdouche. Wij kunnen u daarvoor het volgende advies geven:

1. Maak een zo compleet mogelijke plattegrond van uw bedrijf met daarop de wegen, alle gebouwen, verhardingen, voersilo’s, waterpunten , de mestopslagplaats etc. Vergeet ook de aan- en afrijroutes van voertuigen en de looplijnen niet. In de ideale situatie kruisen de vuile en schone wegen en de looplijnen elkaar niet. Zie onze bedrijfshygiëne pagina voor een voorbeeld plattegrond.Gebruik in uw plattegrond de drie hygiëne-zones met bijbehorende kleuren: schoon (groen), oranje (overgang) en rood (vuil). Een voorbeeld vindt u op de bedrijfshygiëne pagina.

2. Aarzel niet een second opinion te vragen aan bijvoorbeeld uw dierenarts, voervoorlichter of adviseur. Zij kennen uw bedrijf(sterrein) goed en hebben ervaring bij andere bedrijven.

Op de bedrijfshygiëne pagina van de AVINED website kunt u nog meer informatie vinden over de bedrijfsdouche. Ook kunt u hier de infographic vinden die door middel van plaatjes laat zien wat een bezoeker moet doen om het bedrijf en de stallen te mogen betreden.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van bovenstaande, of andere vragen rond IKB,  neem dan contact op met de frontoffice IKB via 088 – 998 4340 of via info@ikbkip.nl.

Structurele uitvoering van onaangekondigde controles

Binnen IKB Kip worden de laatste jaren al regelmatig onaangekondigde controles uitgevoerd. Deze  waren tot nu toe vooral ad hoc en gebaseerd op concrete signalen. Het is echter voor de goede waarborging en het imago van IKB Kip en de deelnemers belangrijk dat alle deelnemers van IKB Kip zich gedurende het gehele jaar houden aan de voorschriften. Onaangekondigde controles kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Daarom is besloten om deze structureler uit te gaan voeren.

De onaangekondigde controles vinden steekproefsgewijs plaats, naast de reguliere (aangekondigde) controles. Allereerst zal de uitvoerbaarheid van de onaangekondigde controles in een pilot fase uitgetest worden. Deze pilot loopt van begin februari 2019 tot eind maart 2019. Na de pilot fase worden de resultaten geëvalueerd en zullen de onaangekondigde controles verder uitgerold worden. Bedoeling is deze in alle schakels van de keten door te voeren.

De kosten voor een onaangekondigde controle worden vanuit IKB Kip betaald. Bij het constateren van tekortkomingen tijdens de onaangekondigde controle, zijn kosten voor een eventuele herstelcontrole wel voor rekening van de betreffende deelnemer.

Voldoen instanties/bedrijven die u inschakelt aan de eisen van IKB Kip?

IKB Kip stelt onder meer eisen aan de herkomst van pluimvee en de inzet van instanties/bedrijven. Dit is een onderdeel bij de borging van de keten: zo is er zicht op wat er gebeurt in de keten en wie er aan u als IKB Kip deelnemer diensten levert. Via onze website kunt u controleren of instanties/bedrijven nog steeds erkend zijn. Doe dit regelmatig: het komt namelijk regelmatig voor dat er nieuwe bedrijven bijkomen, of dat de erkenning van bedrijven wordt ingetrokken.

U controleert bijvoorbeeld:
* Voorafgaand aan de aanvoer van pluimvee of broedeieren of deze afkomstig zijn van IKB Kip erkende bedrijven. De zoekfunctie vindt u hier;
* Of uw dierenarts(en) GPD (regeling Geborgde PluimveeDierenartsen) gecertificeerd is;
* Of uw voerleverancier(s) nog GMP+ erkend is;
* Indien u gebruik maakt van de diensten door derden bij pluimvee gerelateerde werkzaamheden (laden, enten, reinigen, ontsmetten, plaagdierbeheersing of snavelbehandelen), of deze bedrijven of bedrijfseenheden IKB PSB erkend zijn;
* Of u gebruik maakt van erkende laboratoria voor het Salmonellaonderzoek (zie kopje: II Andere laboratoria).

Op deze pagina pagina kunt u ook altijd voornoemde uitleg over de in te huren bedrijven terugvinden. Een volledig overzicht van de voorschriften in IKB Kip kunt u hier raadplegen.

Meldpunt IKB

AVINED heeft het Meldpunt IKB ingericht, zodat men al dan niet anoniem melding kan maken van mogelijk onjuist handelen, overtredingen van de IKB-voorschriften, of andere signalen uit de praktijk. Het Meldpunt IKB is ingericht voor de kwaliteitsschema’s IKB Kip, IKB Ei en IKB PSB.

U kunt via meldpuntikb@avined.nl of via 088 – 998 4390 uw melding doorgeven. Melden via het telefoonnummer kan anoniem. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet openbaar gemaakt of verstrekt aan derden.