CCvD IKB Kip

CCvD staat voor het Centraal College van Deskundigen. Stichting PLUIMNED is de schemabeheerder, maar het CCvD IKB Kip is belast met de dagelijkse uitvoering van het beheer van het certificatieschema IKB Kip.
Dit betekent onder andere dat het CCvD:

 1. gevraagd of ongevraagd voorstellen tot wijziging van het certificatieschema IKB Kip voorlegt aan de schemabeheerder;
 2. toezicht houdt op de uitvoering van de werkzaamheden door de Certificerende Instanties (CI’s);
 3. de begroting (en daaraan gekoppelde deelnemersbijdrage) voorbereidt;
 4. de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het certificatieschema IKB Kip waarborgt.

In bijlage 6 bij het certificatieschema IKB Kip is het reglement ten aanzien van het CCvD vastgelegd, hierin is verder uitgewerkt welke rechten en plichten het CCvD heeft.

In het CCvD hebben alle betrokken marktpartijen zitting. Op die manier wordt o.a. gewaarborgd dat het certificatieschema voorziet in een behoefte en dat het schema in de praktijk uitvoerbaar en toepasbaar is. Daarnaast heeft het CCvD een voorzitter en een secretaris.

De volgende organisaties hebben zitting in het CCvD IKB Kip.

Het CCvD kan daarnaast extern deskundigen e.d. aanwijzen. Natuurlijk is er ook afstemming met andere partijen (bijv. IKB Ei) en het heeft CCvD twee adviseurs aangewezen t.a.v. de accreditatieprocessen.

Samenstelling

Leden

 • De heer B. Beerens - LTO/NOP
 • Mevrouw M. Langeveld - LTO/NOP
   
 • De heer D. Schieven - NVP 
 • vacant - NVP
   
 • De heer W. van Wolfswinkel - COBK
 • De heer J. Kollenstart - COBK
   
 • De heer R. Welpelo - NEPLUVI
 • De heer J. Hamming - NEPLUVI
 • De heer R. Dees - NEPLUVI
   
 • (vacant) - CBL
   
 • De heer M. Hessing - Nevedi
   
 • Mevrouw F. Leenstra - Maatschappelijke geledingen (WUR)
   
 • Mevrouw M. Matthijs - KNMvD
   
 • De heer J. Brok - NVPSB

Voorzitter

 • De heer A. Sneep

Secretaris

 • De heer R. te Loo